Search results

 1. Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo. Zostavovateľ/Editor: Ingrid Krčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 75 s. [3,77 AH]. ISBN 978-80-225-4760-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Petra Szaryszová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 132 s. ISBN 978-80-225-4735-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 3. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 176 s. ISBN 978-80-225-4729-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 4. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Anita Romanová, Peter Markovič, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 102 s. ISBN 978-80-225-4732-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 5. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 119 s. ISBN 978-80-225-4734-5. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Lucia Ondrušová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 156 s. ISBN 978-80-225-4731-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 7. Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Rudolf Kucharčík, Tetyana Zubro, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 100 s. [5,98 AH]. ISBN 978-80-225-4733-8. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. BILÍKOVÁ, Mária - SAKÁLOVÁ, Katarína. Anniversary of Actuarial Education at UE in Bratislava and Its Place in the Development of Actuarial Life in Slovakia. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 10-14. VEGA 1/0232/20.
  article

  article

 9. ŠKODOVÁ, Martina - BALÁŽOVIČ, Ľuboš - BARTO, Peter. Profesijná príprava budúcich učiteľov geografie na Slovensku. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2020. ISSN 1335-9258, 2020, roč. 28, č. 1, s. 18-23.
  article

  article

 10. MIŠÚTOVÁ, Mária - MIŠÚT, Martin. Teaching IT Subjects Online – Experiences and Students' Attitudes. In DidMatTech. International Scientific and Professional Conference. Proceedings of XXXIII. DidMatTech 2020 Conference : New Methods and Technologies in Education, Research and Practice. - Budapešť : Eӧtvӧs Loránd University in Budapest, 2020. ISBN 978-963-489-244-1, pp. 149-158 online. KEGA 009STU-4/2018, VEGA 1/0373/18, VEGA 1/0232/18.
  article

  article