Search results

 1. ABRASHKIN, Mikhail - BARKOVSKAYA, Victoria - MUCEA, Bogdan-Nicolae. Economic Mechanism of Innovative Development of High-Tech Engineering at the Country Regional Level. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 1, s. 1-10.
  article

  article

 2. POTOMA, Radoslav - PACHTA, Miloš. Integrácia techník manažmentu inovácií. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 168-180 CD-ROM.
  article

  article

 3. RAO, N. Raghavendra. Effective Open Innovation Strategies in Modern Business : Emerging Research and Opportunities. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2018. 159 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 978-1-5225-5721-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 4. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [31 s., 1,6 AH]. ISBN 978-80-225-4383-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. MALEGA, Peter - ŠTOBER, Martin. Možnosti zlepšenia činnosti podniku využitím reinžinieringu. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2017. ISSN 1337-7094, 2017, č. 36, s. 38-44.
  article

  article

 6. ZÁHUMENSKÁ, Miroslava. Motivations of Slovak companies to apply financial reengineering instruments. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 427-432. VEGA 1/0776/16.
  article

  article

 7. DUPAĽ, Andrej - RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia. Reingeneering of reverse logistics in context of sustainable development in production businesses in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISSN 2464-6733, 2016, vol. 6, no. 2, s. 21-24 online. VEGA 1/0305/15.
  article

  article

 8. RICHNÁK, Patrik. Reinžiniering - moderná manažérska metóda v riadení organizácie. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-9] CD-ROM.
  article

  article

 9. NOVÁK, Jaromír. Riadenie zmien v súčasnom podnikovom manažmente. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 129-137 CD-ROM.
  article

  article

 10. DUGAS, Jaroslav - FERENCZ, Vojtech - KRIŠTANOVÁ, Anna. Porovnanie zahraničných a slovenských reinžinierskych marketingových metodík. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2014. ISSN 1336-7137, 2014, roč. 10, č. 3-4, s. 53-63 online.
  article

  article