Search results

 1. MERTANOVÁ, Katarína. Remitencie - trendy a efekty. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 192-200 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. DUJAVA, Daniel - KÁLOVEC, Marek. Determinanty remitencií a ich vplyv na ekonomický rast. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 2, s. 26-29 online. VEGA 1/0246/16, VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 3. DUJAVA, Daniel - KÁLOVEC, Marek. Remitencie a ich význam v ekonomickom rozvoji. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 44-51 CD-ROM. VEGA 1/0246/16, VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 4. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej - PITUKHINA, Maria. Remittances and Their Role in Development. - Registrovaný: Web of Science. In Actual Economy: European Discourse on Global Challenges [ACE-2017]. International Conference. Advanced Science Letters. - Valencia : American Scientific Publishers. ISSN 1936-7317, 2018, vol. 24, no. 9, pp. 6326-6328. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 5. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. The Microeconomic and macroeconomic contexts of remittances. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 286-287. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 6. SIRKECI, Ibrahim - PŘÍVARA, Andrej. Cost of sending remittances from the UK in the aftermath of the financial crisis. In Remittances Review : International peer-reviewed journal. - London : Transnational Press, 2017. ISSN 2059-6588, 2017, vol. 2, no. 1, pp. 47-56.
  article

  article

 7. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. L'impact des transferts d'argent des migrants sur le développement de leurs pays d'origine. In Conférence scientifique internationale du Réseau PGV. La remise en cause des frontières: une nouvelle représentation de la réalité européenne : 23ème conférence scientifique internationale du Réseau PGV, Casablanca, 14-16 Septembre 2017. - Casablanca : Université Internationale de Casablanca, 2017. ISBN 978-9954-99-136-7, p. 237-244. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 8. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Náklady na prevod remitencií z Veľkej Británie v kontexte ostatnej finančnej krízy. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 1805-0638, 2017, roč. 6, č. 2, s. 59-64 online. VEGA 1/0001/16.
  article

  article

 9. PROCHÁZKOVÁ IIINITCHI, Cristina. Remittances and Economic Cycles - Evidence from 11 Transition Countries. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 1804-1280, 2017, roč. 22, č. 2, s. 4-17.
  article

  article

 10. BRAGA, Denys - RANETA, Leonid. Analýza vplyvu pohybu pracovných síl na import Moldavskej republiky. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 53-60 CD-ROM. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  article

  article