Search results

 1. PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Zuzana Hajduová, Šárka Vilámová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 71 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-225-4582-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. MORAVČÍKOVÁ, Elena - DVOŘÁK, Marek - PONECOVÁ, Gabriela. Vzťah teritoriálneho začlenenia podniku a jeho rentability ako faktor konkurencieschopnosti. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 309-317 online. VEGA 1/0404/16.
  article

  article

 3. MELICH, Pavel - CIVELEK, Mehmet. Úloha ukazovateľa ROA v rámci udržateľného rozvoja v strojárskom priemysle na Slovensku pre MSP a veľké spoločnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 757-764 online. I-18-105-00.
  article

  article

 4. HAVRILKOVÁ, Veronika. Ekonomická efektívnosť. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, špec. vydanie 2017, roč. 7, č. 3, s. 21-27 online.
  article

  article

 5. JURKOVÁ, Jana. Diagnostikovanie finančného zdravia. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 4, s. 22-28.
  article

  article

 6. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Komplexný pohľad na problematiku použitia ukazovateľov rentability v podmienkach SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 383-390 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
  article

  article

 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. The Analysis of the financial health of selected business accounting entities. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 26-30.
  article

  article

 8. CHOCHLÍKOVÁ, Zuzana. Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-9593, 2016, roč. 11, č. 25, s. 5-14.
  article

  article

 9. TKÁČ, Michal - REMIÁŠ, Peter. Krízové riadenie podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 216-227 CD-ROM.
  article

  article

 10. KUČEROVÁ, Jana - ŠMARDOVÁ, Ľudmila. Podnikanie v cestovnom ruchu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 207 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-396-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Podnikanie v cestovnom ruchu

  book