Search results

 1. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Rivers as Hostages of Armed Conflicts in Eastern Europe: The Cases of Siverski Donets, Kalmius and Dniester Rivers. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 53-67 online.
  article

  article

 2. NOVÁK, Vladimír - VRANOVSKÁ, Andrea - KURECOVÁ, Alena. 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre Dunajský región. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 1-2, s. 9-10.
  article

  article

 3. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Measuring efficiency of river transport companies: case of Danube river. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4274-6, s. 16 CD-ROM. I-16-104-00.
  article

  article

 4. NOVÁK, Vladimír - VRANOVSKÁ, Andrea. Priority slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre Dunajský región (EUSDR) za prioritnú oblasť 4 "Obnoviť a udržať kvalitu vôd". In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 1-2, s. 4-6.
  article

  article

 5. POÓROVÁ, Jana - ŠKODA, Peter. Dunaj opäť oslavoval. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 16-18.
  article

  article

 6. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Sporné vody riek Eufrat a Tigris. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [135-144] CD-ROM.
  article

  article

 7. ZÁVADSKÝ, Ivan. Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja a Dunajská stratégia: spolupráca a podpora krajín povodia Dunaja. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 8. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Aplikácie teórie medzinárodných režimov na cezhraničné zdieľanie vodných tokov. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 115-125 [CD-ROM].
  article

  article

 9. LUBY, Štefan. Iniciatíva akadémií vied dunajského regiónu v programe Dunajskej stratégie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012. ISSN 0044-4863, 2012, roč. 46, č. 6, s. 283-288.
  article

  article

 10. KANKA, Róbert. Priority Dunajskej stratégie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012. ISSN 0044-4863, 2012, roč. 46, č. 6, s. 297-300.
  article

  article