Search results

 1. SIDDIQI, Tanveer Ahmed et al. Nonlinear Structure Based Artificial Neural Computing for Upstream Flow Functional Models. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 15, s. 1-11.
  article

  article

 2. SLANINKA, Vladimír. História úpravy Moravy na slovensko-rakúskej hranici. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 7-8, s. 32-37.
  article

  article

 3. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Rivers as Hostages of Armed Conflicts in Eastern Europe: The Cases of Siverski Donets, Kalmius and Dniester Rivers. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 53-67 online.
  article

  article

 4. MRÁZ, Stanislav - BROCKOVÁ, Katarína. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť). Recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 247 s. [17,34 AH]. ISBN 978-80-225-4599-0. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 3, Length of Reservation Line 1]
  book

  book

 5. SILVAN, Juraj. Územie Podunajska - nová atraktívna destinácia cestovného ruchu na Slovensku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 92-102.
  article

  article

 6. NOVÁK, Vladimír - VRANOVSKÁ, Andrea - KURECOVÁ, Alena. 5. výročné fórum Stratégie EÚ pre Dunajský región. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 1-2, s. 9-10.
  article

  article

 7. KOTORA, Bohumír. Nadrozměrné přepravy v nesnázích. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 32-35.
  article

  article

 8. LACKO, Roman - HURNÝ, František. Measuring efficiency of river transport companies: case of Danube river. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník abstraktov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4274-6, s. 16 CD-ROM. I-16-104-00.
  article

  article

 9. VARGA, Michal - KOLENČÍK, Marek. Arsenic pollution study at Nitra-Krškany location as an example of line contamination. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. ISSN 1336-5452, 2016, roč. 13, č. 1, s. 6-11.
  article

  article

 10. Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa dosiahol pokrok, stále však je čo robiť : osobitná správa č. 23 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 82 s. ISBN 978-92-872-3781-1. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book