Search results

Records found: 1812  
Your query: Keywords = "rozvoj regionálny"
 1. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu č. 1/0605/19. 1. vydanie. Bratislava, 2023. 13 s. VEGA 1/0605/19.
  book

  book

 2. MKIYES, Hussein. Reforming the FDI's Law for Achieving Sustainable Innovative Development at the Regional Level. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2023, vol. 38, no. 1, pp. 144-162.
  article

  article

 3. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Available on Internet: <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/profil-casopisu> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  journal

 4. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Available on Internet: <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  electronic journal

  electronic journal

 5. 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 26. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1st Edition. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2023. 441 s. ISBN 978-80-280-0311-1.
  electonic book

  electonic book

 6. GÁLL, Jozef. Potential and Need of Tourism Cluster Organizations in Slovakia. In ITEMA 2022 Selected Papers. International Scientific Conference. ITEMA 2022 Selected Papers : Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, 2023. ISBN 978-86-80194-64-6. ISSN 2683-5991, pp. 9-20. KEGA 034EU-4/2020.
  article

  article

 7. MAUCORPS, Ambre - RÖMISCH, Roman - SCHWAB, Thomas. The Future of EU Cohesion : Effects of the Twin Transition on Disparities across European Regions. Research Report 467. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2023. 54 s.
  electonic book

  electonic book

 8. MICHÁLKOVÁ, Anna et al. Analysis of Management on the Development of Regional Tourism in Europe. - Registrovaný: Scopus. In International Entrepreneurship and Management Journal. - Basel : Springer Nature. ISSN 1555-1938, 2023, vol. 19, no. 2, pp. 733-754. KEGA 034EU-4/2020.
  article

  article

 9. YACOUBOVÁ, Natálie - DOBRUCKÁ, Lucia. Generace Z a rozvoj měst: případová studie města Pelhřimov. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2023. ISSN 1805-3246, 2023, č. 1, s. 5-16.
  article

  article

 10. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : České vysoké učení technické v Praze. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  electronic journal

  electronic journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.