Search results

 1. BELIČKOVÁ, Kornélia. Transformácia, integrácia a univerzálnosť organizácií tretieho sektora v kontexte "Premeny nášho sveta: Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj". In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). Zostavovateľ: Juraj Válek ; recenzenti: Viktória Bobáková, Petr Dvořák, Bojka Hamerníková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM [100] s. [5 AH]. APVV-15-0322. ISBN 978-80-225-4606-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. VOJTÍŠEK, Petr. Princip solidarity ve financování služeb sociální péče. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, 2018. 135 s. ISBN 978-80-246-3709-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BELIČKOVÁ, Kornélia. Existencia a pôsobenie organizácií tretieho sektora v druhej dekáde dvadsiateho prvého storočia v kontexte konkurencieschopnosti, ekonomického rastu a prežitia firiem. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 5-14 online. APVV-15-0322.
  article

  article

 5. FAJČÍKOVÁ, Adéla - URBANCOVÁ, Hana - FEJFAROVÁ, Martina. New Trends in the Recruitment of Employees in Czech ICT Organisations. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, č. 43, s. 39-49.
  article

  article

 6. MOLINUEVO, Daniel. Pečovatelské domovy pro starší osoby v Evropě: veřejné i soukromé, neziskové i ziskové. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2018. ISSN 1802-5854, 2018, roč. 12, č. 2, s. 24-30.
  article

  article

 7. POLÁKOVÁ, Zdenka - ŽELONKOVÁ, Ingrid. Daňovo-účtovná administratívna záťaž podnikov pôsobiacich v terciárnom sektore. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912, 2018, roč. 37, č. 2, s. 238-252.
  article

  article

 8. SIKA, Peter et al. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.
  book

  book

 9. BELIČKOVÁ, Kornélia. Význam a výsledky sociálneho partnerstva organizácií tretieho sektora s verejným a súkromným sektorom v období transformácie centrálne plánovaných ekonomík – skúsenosti a perspektívy. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 16-23 online. APVV-15-0322.
  article

  article

 10. URBANÍKOVÁ, Marta. Centrá zieľaných služieb a ich vplyv na regióny. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 133-138 online.
  article

  article