Search results

 1. Slováci chcú privátne bankovníctvo. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 8, s. 42-43.
  article

  article

 2. ŠEBOVÁ, Ľubica. Kontroling podnikov cestovného ruchu : praktikum. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. CD-ROM. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1356-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  electonic book

  electonic book

 3. MARKOVIČOVÁ, Laura. Podniky cestovného ruchu v Podunajskom regióne a ich úloha v udržateľnosti destinácie. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-12] CD-ROM.
  article

  article

 4. VERNER, Robert - MENDELOVÁ, Veronika. The Market of accommodation facilities: a study for the market of Košice. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 256-263 CD-ROM.
  article

  article

 5. FODRANOVÁ, Iveta. Turistická funkcia vybraných slovenských miest. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 67-76 CD-ROM.
  article

  article

 6. FULLER, Sabina. Interkultúrne rozdiely v destinačnom marketingu Slovenska. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 77-89 CD-ROM.
  article

  article

 7. PACHINGEROVÁ, Mária. Starnutie populácie Slovenska a výzvy pre cestovný ruch. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 149-162 CD-ROM.
  article

  article

 8. KIRSCHNEROVÁ, Ivana - TOMOVÁ, Anna. Modely podnikania v leteckej doprave: aktuálny stav a výzvy ekonomického výskumu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  article

  article

 9. FODRANOVÁ, Iveta. Turistovi treba ponúknuť aktívny oddych. In HNonline : internetový portál hospodárskych novín. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN [nemá], 9.7.2014, s. [1-2] [1,2 NS] online.
  article

  article

 10. FODRANOVÁ, Iveta. Chorvátsky prístup nášmu turizmu uškodí. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, v exkluzívnej spolupráci s Economia. - Bratislava : Ecopress, 2013. ISSN 1335-4701, 26.-28. júla 2013, roč. 21, č. 143, s. [1].
  article

  article