Search results

 1. Teória a prax verejnej správy. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 6. ročníka vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila dňa 19. marca 2021 (online prostredníctvom MS Teams). Recenzenti: Viktória Bobáková, Michal Jesenko... [et al.]. 1. vydanie. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. 356 s. Available on Internet: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2021/fvs/teoria-verejnej-spravy-2021.pdf> ISBN 978-80-8152-996-2.
  book

  book

 2. FELCAN, Miroslav - KADÁČEK, Michal. Upozornenie prokurátora ako jeden z prostriedkov prokurátorského dozoru v oblasti verejnej správy. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 2533-4387, 2021, roč. 6, č. 1, s. 81-93.
  article

  article

 3. UKROPEC, Anton. Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2020. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 1, s. 11-15.
  article

  article

 4. HRTÁNEK, Ladislav. Prípad zastupovania starostu obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 1, s. 2-5.
  article

  article

 5. MARTONČIKOVÁ, Petra. Ochrana osobných údajov vo verejnej správe. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 3, s. 64-66.
  article

  article

 6. HORBULÁK, Zsolt. Aktuálne výzvy a problémy systému miestnych daní. In Miestne dane v krajinách Vyšehradskej štvorky : zborník vedeckých prác. - Praha : Leges, 2021, s. 89-112; ISBN 978-80-7502-509-8.
  article

  article

 7. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2022-2024. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 6, s. 2-3.
  article

  article

 8. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Financovanie príspevkovej organizácie. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 6, s. 8-10.
  article

  article

 9. Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Reflexie praxe na otázky verejnej politiky a ekonomiky, práva a verejnej správy Slovenska IV : analýzy a návrhy : zborník vedeckých prác z virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 4. 2. 2021. Recenzenti: Bernard Pekár, Dušan Masár. 1. vydanie. Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2021. 168 s. ISBN 978-80-8167-080-0.
  book

  book

 10. QUAERE 2021. mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2021 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD Students and Assistants. 1. vydání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. 1044 s. ISBN 978-80-87952-34-4.
  electonic book

  electonic book