Search results

Records found: 136  
Your query: Keywords = "spracovanie odpadu"
 1. SKÝPALOVÁ, Jana. 30 rokov legislatívneho vývoja v odpadovom hospodárstve SR. In 30 rokov Slovenskej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia. 30 rokov Slovenskej republiky : zborník príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2024. ISBN 978-80-555-3257-8, s. 100-108.
  article

  article

 2. "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Roman Kozel. 1. vydanie. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. 58 s. VEGA 1/0338/22. ISBN 978-80-225-5051-2.
  electonic book

  electonic book

 3. Spotrebitelia si všímajú, či sú obaly recyklovateľné. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events & Publishing, 2023. ISSN 1336-2348, 2023, roč. 21, č. 3, s. 29.
  article

  article

 4. Najviac utratíme za čipsy, ale nevieme triediť ich obaly. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events & Publishing, 2023. ISSN 1336-2348, 2023, roč. 21, č. 2, s. 34-35.
  article

  article

 5. Investícia do dizajnu obalu sa vypláca. In Instore : [Slovakia]. - Bratislava : Events & Publishing, 2023. ISSN 1336-2348, 2023, roč. 21, č. 7, s. 10-11.
  article

  article

 6. VOJTECH, František - SREBALA, Andrej. Vplyv obehového hospodárstva na subjekty verejnej správy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 2, s. 30-39.
  article

  article

 7. MASLEN, Michal. Nové prístupy k spracovaniu a degradácii plastového odpadu. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 6, s. 2-5.
  article

  article

 8. ŠTETKA, Peter - GRISÁKOVÁ, Nora. Stratified Landscapes of Waste Management in the European Union: An Empirical Analysis. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 341-352. VEGA 1/0462/23.
  article

  article

 9. ČULKOVÁ, Katarína - WEISS, Roland. Economic Assessment of the Construction of the Nuclear Energy Waste Repository. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2023. ISSN 2585-8785, 2023, vol. 16, no. 1-2, pp. 5-15. VEGA 1/0430/22, KEGA 013TUKE-4/2023, ITMS 3131011T564.
  article

  article

 10. KISLINGEROVÁ, Eva. Cirkulární ekonomie a ekonomika 2 : státy, podniky a lidé na cestě do doby postfosilní. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2023. 240 s. ISBN 978-80-271-2932-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Cirkulární ekonomie a ekonomika 2

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.