Search results

 1. LISÝ, Ján. Kríza liberalizmu a cesta k zániku neoliberalizmu? In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 135-141 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. NOVÁK, Marcel. Výkon štandardnej a neštandardnej menovej politiky ECB a jej vplyv na vývoj inflácie – makroekonomický pohľad. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 108-120 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  article

  article

 3. KOTLEBOVÁ, Jana et al. Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup versus individuálne riešenia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0326/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vyd. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0326/15.
  book

  book

 4. LISÝ, Ján. Alternatívne prístupy uplatňovania monetárnej politiky. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 5. LIPIANSKA, Júlia. Metódy merania vývoja spotrebiteľských cien a ich využitie v spotrebiteľskom vzdelávaní SR. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 79-94 online. VEGA 1/0178/14.
  article

  article

 6. KUNDLOVÁ, Nikoleta - MÉZES, Dávid - ŠRENKEL, Ľudovít. Kvantitatívne uvoľňovanie menovej politiky FED-u a jeho dopady na ekonomiku USA. In Podnikové financie vo vede a praxi : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4093-3, s. 18-26. VEGA 1/0008/14.
  article

  article

 7. KUNCORO, Haryo. Does the credible fiscal policy support the prices stabilisation? In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2015. ISSN 1213-2446, 2015, roč. 15, č. 2, s. 137-156.
  article

  article

 8. PFEIFER, Lukáš - PIKHART, Zdeněk. Vliv měnových podmínek na jednotlivé kategorie cen v České Republice v kontextu měnové a makroobezřetnostní politiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 8, s. 948-966.
  article

  article

 9. NOVÁK, Marcel. Current problems of inflation in the European area. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-27-8, s. 125-132. VEGA 1/0477/13.
  article

  article

 10. POLÁČKOVÁ, Hana. Teoretický prístup k stabilite kúpnej sily v historickom kontexte. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 3, s. 379-392. VEGA 1/0174/11.
  article

  article