Search results

 1. ANTAL, J. Koncepcia a realizácia Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2012. ISSN 0322-886X, 2012, roč. 55, č. 3-4, s. 12-13.
  article

  article

 2. SABO, Jaroslav. Projekt Bratislava - protipovodňová ochrana. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2011. ISSN 0322-886X, 2011, roč. 54, č. 7-8, s. 5-15.
  article

  article

 3. KOVÁČOVÁ, Lucia. Modelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
  article

  article

 4. HOLČÍK, Vladimír - RYBÁR, Martin. 500 rokov priehradného staviteľstva na území Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 5-6, s. 4. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  article

  article

 5. VOLOŠ, Viliam. Medzinárodný význam poldra Beša v ochrane pred povodňami. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 5-6, s. 7-9. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  article

  article

 6. BROŽ, Ivan. Sláva a skandál Velkého Francouze. In Marketing magazine. - Praha : Mladá fronta, 2004. ISSN 1211-7315, 2004, roč. 8, č. 11, s. 77-79.
  article

  article

 7. CÁBEL, Jan. Desať rokov vodného diela Gabčíkovo. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2002. ISSN 0322-886X, 2002, roč. 44, č. 11, s. 17-18.
  article

  article

 8. ZAČKOVÁ, Katarína. Ochranári žiadajú prehodnotiť koncepciu výstavby vodných diel. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2000. ISSN 1335-0684, 12. januára 2000, roč. 10, č. 2, s. 14A.
  article

  article

 9. NACHTNEBEL, Hans P. - PETROVIČ, Pavel. Od Hainburgu po Freudenau. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 1999. ISSN 0322-886X, 1999, roč. 42, č. 11, s. 12-14.
  article

  article

 10. GRILL, Leo. Vodné právo a správa splavných tokov v Rakúskej republike. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 1999. ISSN 0322-886X, 1999, roč. 42, č. 8, s. 20.
  article

  article