Search results

 1. Global Material Resources Outlook to 2060 : Economic Drivers and Environmental Consequences. Paris : OECD, 2019. 210 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en> ISBN 978-92-64-30744-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. ANDREJOVSKÝ, Pavol. Vybrané problémy využívania marketingových nástrojov v oblasti odpadového hospodárstva. In Marketing a obchod v teórii a praxi. Vedecký workshop v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015. Marketing a obchod v teórii a praxi : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 : [9. - 15. 11. 2015, Košice, Slovensko]. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2015. ISBN 978-80-225-4186-2, s. 8 CD-ROM. Abstrakt.
  article

  article

 3. HUDEC, Marián. Veľká odpadová revolúcia. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2014. ISSN 1336-9857, november 2014, roč. 8, č. 11, s. 15.
  article

  article

 4. HRIVNÁK, Radovan - BÁTOROVÁ PREKOPOVÁ, Mária - MRÁZIK, Roman. Dajme druhú šancu hliníkovému odpadu. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 53-57.
  article

  article

 5. LUDASOVÁ, Miriama - LUKÁČOVÁ, Zuzana - KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Komparatívna analýza spotrebiteľského správania a jeho udržateľnosti v obciach a meste južného Slovenska (kvalitatívny prieskum). In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 134-143 CD-ROM. VEGA 1/0418/11.
  article

  article

 6. Triedenie textilu pomáha aj zamestnať. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2012. ISSN 1337-2459, 2012, roč. 5, č. august, s. 21.
  article

  article

 7. Otázniky nad obalmi stále ostávajú. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2012. ISSN 1337-2459, 2012, roč. 5, č. október, s. 14.
  article

  article

 8. HUDEC, Marián. Netradičný zber papiera. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. December, s. 10.
  article

  article

 9. DUDEKOVÁ, Alena. Vplyv legislatívnych zmien na kvalitu služieb poskytovaných v oblasti odpadového hospodárstva. In Bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa : zborník vedeckých statí : Products Safety Congress. - Košice : Euroedu, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-969219-6-6, s. 4-8.
  article

  article

 10. MARIANYI, Peter. 10 tipov na úsporu energie. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. November, s. 14-15.
  article

  article