Search results

 1. FILANOVÁ, Jana. Optimalizácia modelu GoM (Guidelines of Modeling). In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 180-189 online. VEGA 1/0388/20.
  article

  article

 2. HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Kritické faktory ovplyvňujúce IT Governance v podnikoch. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-43 online. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 3. BODIŠ, Miloš. Metodika implementácie správy a riadenia oblasti IS/IT. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 24-43 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 4. BOLEK, Vladimír. Metriky využívané v IT Governance. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 44-52 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 5. ČERNÝ, Matej. Kritické faktory IT Governance. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 53-60 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 6. PRAJOVÁ, Vanesa - MRVOVÁ, Ľubica - MARKOVÁ, Petra. Concept of Enterprise Architecture. In Fórum manažéra. - Trnava : VIVAEDUCA, 2019. ISSN 1339-9403, 2019, roč. 15, č. 2, s. 46-51.
  article

  article

 7. TÖRÖKOVÁ, Anikó. Komparácia uplatnenia rámcov osvedčených postupov IT Governance so zameraním na rámec COBIT. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 601-612 online. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 8. ČERNÝ, Matej. Informačné systémy podľa úrovne riadenia. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 80-89 online. VEGA 1/0436/17.
  article

  article

 9. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Inteligentné ERP systémy. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.9.2018 Skalica, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4567-9, s. 50-55.
  article

  article

 10. DUGAS, Jaroslav - KRIŠTANOVÁ, Anna. Manažérstvo implementácie nového informačného systému. In Právo, Ekonomika, Management : časopis pro právní a ekonomickou praxi. - Zlín : Academia Economia. ISSN 1804-3550, 2018, č. Leden, s. 81-88.
  article

  article