Search results

 1. LISÝ, Ján. K teoretickému odkazu F.A. Hayeka. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 206-218. VEGA 1/0248/16.
  article

  article

 2. RAZINKOVA, Mila Yu. - YEHIAZARIAN, Ruzanna G. Features of Forecasting and Prevention of Crisis in the World Economy. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 11, s. 129-134.
  article

  article

 3. MACHAJ, Mateusz. Can the Taylor rule be a good guidance for policy? The case of 2001–2008 real estate bubble. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 4, s. 381-395.
  article

  article

 4. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Východiská prístupov k problematike hospodárskych cyklov a ich relevantnosť pre súčasnosť. In Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4187-9, s. 30-35 CD-ROM. VEGA 1/0210/13.
  article

  article

 5. LISÝ, Ján - NOVÁK, Marcel - SKALÁK, Pavol. The Topicality of monetary theory of the business cycle at present. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-27-8, s. 709-715. VEGA 1/0761/12.
  article

  article

 6. RUBLÍKOVÁ, Eva. How detrending series could influence the length of cycle. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 3, s. 263-271. VEGA 2/0160/13, VEGA 1/0285/14.
  article

  article

 7. TKÁČOVÁ, Andrea - BÁNOCIOVÁ, Anna. Kompozitný predstihový indikátor hospodárskeho cyklu Slovenska. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 34-46.
  article

  article

 8. KÁLOVEC, Marek. Typológia finančných kríz. In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz III. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV a aktivity s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 26. august 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3682-0, s. [1-10] CD-ROM.
  article

  article

 9. MAJERNÍKOVÁ, Monika - KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Teoretické prístupy k ponímaniu hospodárskych cyklov v ekonomike a pozícia súčasnej krízy v teóriách hospodárskych cyklov. In EDAMBA 2013. International scientific conference. EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 967-977 CD-ROM. [VEGA 1/0391/13].
  article

  article

 10. DUJAVA, Daniel. Časovo náročná produkcia v modeli reálneho ekonomického cyklu. In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému : nekonferenčný recenzovaný zborník projektov mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 a č. 2315026. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3541-0, s. [1-18]. PMVP 2315026, VEGA 2/0068/09.
  article

  article