Search results

 1. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika daňovníctva - teória a prax. Recenzenti: Peter Baláži, Alena Horáčková. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 128 s. [6,53 AH]. ISBN 978-80-225-4538-9. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
  book

  book

 2. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Teoretické východiská enviromentálneho zdaňovania. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online. APVV-15-0322.
  article

  article

 3. NEUBAUEROVÁ, Erika - DUBROVINA, Nadiya. Role of taxes and transfers in the fiscal policy. 1.18. In Aktuaľni problemi prognozuvannja povedinki skladnich sociaľno-ekonomičnich sistem. - Berdjans`k : Vidavec`Tkačuk O. V., 2016. ISBN 978-617-7291-62-5, s. 223-228 [0,35 AH].
  article

  article

 4. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Daňové systémy. Recenzenti: Elena Fetisovová, Rastislav Dopiriak. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 299 s. [17,89 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HZBVxZGtpX> ISBN 978-80-225-4029-2. [Copy count : 12, currently available 4, at library only 4]
  book

  book

 5. ČIŽMÁRIK, Pavol. Definícia pojmu vyvolaných nákladov zdanenia. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013. ISSN 1336-8818, 2013, roč. 10, č. 1, s. 106-115.
  article

  article

 6. SCHULTZOVÁ, Anna. Efektívnosť zdaňovania práce v teórii a praxi - výber. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3712-4, [10 s.] [CD-ROM]. VEGA 1/ 0008/11.
  article

  article

 7. RABATINOVÁ, Marcela. [Daňovníctvo - daňová teória a politika I - praktikum]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 124. Recenzia na: Daňovníctvo – daňová teória a politika : praktikum / Denisa Kitová ... [et al.]. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - ISBN 978-80-8078-265-8.
  article

  article

 8. ZUBAĽOVÁ, Alena - GERULOVÁ, Lukrécia - GEŠKO, Martin. Daňové teórie a ich využitie v praxi : daňová teória a politika II. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 198 s. [12,93 AH]. Ekonómia. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/NspaoSzoSv> ISBN 978-80-8078-487-4. [Copy count : 17, currently available 1, at library only 3]
  Daňové teórie a ich využitie v praxi

  book

 9. KOVÁČ, Urban - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Experimentálna ekonómia vo verejných statkoch. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 97-101. VEGA 270.
  article

  article

 10. KUŠNÍROVÁ, Jana. Efektívny výber daňových príjmov z pohľadu danových pohľadávok. In Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy : CD příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Ostrava, 6.-8. září 2011. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-248-2493-2, [S. 1-12]. VEGA 1/0008/11.
  article

  article