Search results

 1. 1.Chip

  Chip : magazín o digitálních technologiích. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Burda Praha. 12x ročne. ISSN 1210-0684. Available on Internet: http://www.chip.cz
  journal

  journal

 2. PANIAGUA, Alejandro - ISTANCE, David. Teachers as Designers of Learning Environments : The Importance of Innovative Pedagogies. Paris : OECD, 2018. 206 s. Educational Research and Innovation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en> ISBN 978-92-64-08536-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 3. GASPARĖNIENĖ, Ligita et al. The Methodology of Digital Shadow Economy Estimation. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 4, pp. 20-33.
  article

  article

 4. GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub - ŠTETKA, Peter. Vývojové štádiá vybraných vznikajúcich technológií v rokoch 2000 - 2017. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 204-211 CD-ROM. VEGA 1/0697/15 (34%), VEGA 1/0857/16 (33%), VEGA 1/0876/17 (33%).
  article

  article

 5. Computerworld : ucelený informační zdroj pro IT profesionály. Praha : IDG Czech. 12x ročne. ISSN 1210-9924. Available on Internet: http://www.cw.cz
  journal

  journal

 6. KOŠÍKOVÁ, Martina - PAVLUŠ, Miron. Approximation of the first derivate by differences and its application in management. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2016. ISSN 1338-0494, 2016, vol. 8, no. 2, s. 5-22.
  article

  article

 7. HORÁKOVÁ, Galina. Simulation as a tool foor realising the application of a diploma work. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 8 CD-ROM.
  article

  article

 8. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Software applications in pension funds. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe Aktuárstvo : 1. - 3. júla 2015 Vzdelávacie zariadenie EU, Virt, [Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4088-9, s. 22 CD-ROM.
  article

  article

 9. ČERNÝ, Matej. Metriky hodnotenia výberu aplikačného softvéru. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-15] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  article

  article

 10. ČONKOVÁ, Monika. Využívanie informačných technológií pri podpore výkonnosti obchodných spoločností. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12 11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 53-64 CD-ROM. VEGA 1/0292/13, VEGA 1/0562/14.
  article

  article