Search results

 1. 1.Chip

  Chip : magazín o digitálních technologiích. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : SEND Předplatné. 12x ročne. ISSN 1210-0684. Available on Internet: http://www.chip.cz
  journal

  journal

 2. RAKOVSKÁ, Eva. Podobné vlastnosti expertných systémov a vysvetľujúcej umelej inteligencie. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 255-263 online.
  article

  article

 3. SOJKA, Pavol. Čo je cloud computing? In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4689-8, s. 42-46 online.
  article

  article

 4. SERIK, Meruert - KULTAN, Jaroslav - KARELKHAN, N. The Creation of the Digital Resource with the Aid of Parallel Computing. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 327-337.
  article

  article

 5. PANIAGUA, Alejandro - ISTANCE, David. Teachers as Designers of Learning Environments : The Importance of Innovative Pedagogies. Paris : OECD, 2018. 206 s. Educational Research and Innovation. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learning-environments_9789264085374-en> ISBN 978-92-64-08536-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 6. GRISÁKOVÁ, Nora - KINTLER, Jakub - ŠTETKA, Peter. Vývojové štádiá vybraných vznikajúcich technológií v rokoch 2000 - 2017. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 204-211 CD-ROM. VEGA 1/0697/15 (34%), VEGA 1/0857/16 (33%), VEGA 1/0876/17 (33%).
  article

  article

 7. GASPARĖNIENĖ, Ligita et al. The Methodology of Digital Shadow Economy Estimation. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 4, pp. 20-33.
  article

  article

 8. KOŠÍKOVÁ, Martina - PAVLUŠ, Miron. Approximation of the first derivate by differences and its application in management. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2016. ISSN 1338-0494, 2016, vol. 8, no. 2, s. 5-22.
  article

  article

 9. Computerworld : ucelený informační zdroj pro IT profesionály. Praha : IDG Czech. 12x ročne. ISSN 1210-9924. Available on Internet: http://www.cw.cz
  journal

  journal

 10. ČONKOVÁ, Monika. Využívanie informačných technológií pri podpore výkonnosti obchodných spoločností. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12 11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 53-64 CD-ROM. VEGA 1/0292/13, VEGA 1/0562/14.
  article

  article