Search results

 1. ŠKVRNDA, František - ČECH, Ľubomír - KUCHARČÍK, Rudolf. Teória medzinárodných vzťahov. Recenzenti: Peter Juza, Milan Kurucz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 183 s. [13,95 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4790-1.
  book

  book

 2. Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. - Registrovaný: Index Copernicus. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. 6x ročne. ISSN 0023-5202
  journal

  journal

 3. KUKLIŠ, Peter. O opatrení všeobecnej povahy v kontexte verejnosprávnej činnosti. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 2, s. 86-97.
  article

  article

 4. RUDA, Aleš. The Usage of Decision Theory in Regional Development. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 1, s. 92-101.
  article

  article

 5. GAŠOVÁ, Zuzana. Zu Äquivalenzbeziehungen Strafrechtlicher Begriffe. Eine Analyse am Beispiel des Ausgangsbegriffes Körperverletzung. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 517-533 online.
  article

  article

 6. ZORKOVÁ, Eva. Podnik či soutěžitel jako adresát práva v oblasti elektronických komunikací? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2020. ISSN 1804-1183, 2020, č. 1, s. 6-10.
  article

  article

 7. Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. Silvia Adamcová, Danuša Lišková (Hrsg.) ; gutachter: Lívia Adamcová, Tomáš Káňa. 1. Auflage. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. 273 s. [13,65 AH]. Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 30. ISBN 978-3-339-11020-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Obchodní ruština do ucha (CD1, CD2, CD3). 2. rozšířené vydání. Ostrava : Eddica, [2020]. 3xCD-ROM. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  electonic book

  electonic book

 9. OVEČKOVÁ, Oľga. Deliktná zodpovednosť za škodu v Obchodnom zákonníku (§ 757 - neriešené problémy). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. ISSN 0032-6984, 2020, roč. 103, č. 6, s. 419-439.
  article

  article

 10. KVAPIL, Roman - DZIVÁKOVÁ, Michaela - ULIČNÁ, Martina. Govorite po-russki? II. Recenzenti: Tatjana Grigorjanová, Gabriela Rechtoríková. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 142 s. [12,01 AH]. ISBN 978-80-225-4711-6. [Copy count : 13, currently available 10, at library only 2]
  book

  book