Search results

 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  electronic journal

  electronic journal

 2. KOSÁKOVÁ, Miroslava. Celosvetový kódex správania na devízových trhoch: FX Global Code. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Jún 2017, roč. 25, č. 3, s. 17-18.
  article

  article

 3. For fin : odborný dvojmesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fin Star. 6x ročne. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2195> ISSN 1339-5416.
  electronic journal

  electronic journal

 4. HUNG, Thai. An Empirical Test on Linkage Between Foreign Exchange Market and Stock Market: Evidence from Hungary, Czech Republic, Poland and Romania. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 31, pp. 25-38.
  article

  article

 5. KADLČÁKOVÁ, Narcisa - KOMÁREK, Luboš. Foreign exchange market contagion in central Europe from the viewpoint of extreme value theory. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 6, pp. 690-721.
  article

  article

 6. SALAYOVÁ, Andrea - SERHANOVÁ, Christine. Tendencie na medzinárodných OTC devízových trhoch. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, November 2016, roč. 3, č. 11, s. 1-14 online.
  article

  article

 7. BIKÁR, Miloš. Vplyvy menových politík na vývoj ekonomického prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  article

  article

 8. BADURA, Peter - KALUSOVÁ, Lenka. Foreign exchange transactions and financial instruments used in the forex market. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 13-20 CD ROM. VEGA 1/0404/16 (50 %), VEGA 1/0007/16 (50 %).
  article

  article

 9. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Finančné trhy : nástroje a transakcie. Recenzovali: Vladislav Pavlát, Ľuboš Pavelka. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 664 s. [35,25 AH]. Ekonómia, 583. ISBN 978-80-8168-330-5. [Copy count : 24, currently available 4, at library only 3]
  Finančné trhy

  book

 10. GÁBIKOVÁ, Gabriela. Vývoj platobnej bilancie SR v poslednom desaťročí. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Október 2015, roč. 2, č. 10, s. 1-11 online.
  article

  article