Search results

 1. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea - PASIAR, Ladislav. Projektové vyučovanie : v pedagogických a psychologických súvislostiach. Recenzenti: Roman Hrmo, Martin Droščák. 1. vydanie. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2018. 100 s. [6,25 AH]. ISBN 978-86-7103-506-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 2. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  article

  article

 3. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Tvorivosť učiteľa ako súčasť rozvoja kreativity žiakov : tvorivý prístup k učeniu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 10, s. 14-19.
  article

  article

 4. RICHNÁK, Patrik. Zvyšovanie tvorivosti študentov prostredníctvom softvéru Plant Simulation. In Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave. Vedecký seminár. Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2014 : Bratislava 11. 11. 2014. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2014. ISBN 978-80-225-4016-2, [13 s.] [CD-ROM].
  article

  article

 5. BRZICA, Daneš. Motivácia aktérov pri smerovaní k znalostnej spoločnosti. Recenzenti: Edita Nemcová, Monika Šestáková. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. 282 s. ISBN 978-80-7144-238-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. BAČOVÁ, Viera et al. Rozhodovanie a usudzovanie IV. : aplikácie a limity intuície ; recenzenti Ľubor Pilárik, Vladimír Baláž. 1. vyd. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. 186 s. [9,3 AH]. VEGA 2/0064/13. ISBN 978-80-88910-43-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. MLÁKAY, Jozef. Kreativita, dizajn a inovácie v európskom priestore. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 501-509. KEGA 006EU-4/2011.
  article

  article

 8. MICHALOVÁ, Valéria et al. Vedecká tvorba a vedecká komunikácia : vybrané aspekty zásad a metód. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 174 s. [9,95 AH]. KEGA 3/7284/09. ISBN 978-80-225-3255-6. [Copy count : 8, currently available 7, at library only 1]
  book

  book

 9. ŠUCHA, Vladimír. Aby univerzita mala dušu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 102 s. ISBN 978-80-224-1149-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Aby univerzita mala dušu

  book

 10. SIVÁK, Rudolf - IVANIČKA, Koloman. Inovačné stimuly na zrýchlenie rozvoja slovenskej ekonomiky. In Kreativita, invencia, inovácia : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2761-3, s. 7-14.
  article

  article