Search results

 1. ADÁMKOVÁ, Alena. Doba uhelná pomalu končí. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 1, s. 67-69.
  article

  article

 2. MANOVÁ, Eva et al. Mining Coal Production in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2019, vol. 24, no. 2, pp. 162-171 online. I-19-110-00.
  article

  article

 3. World Energy Outlook 2018. Paris : OECD : IEA, 2018. 643 s. ISBN 978-92-64-06452-2. ISSN 1026-1141. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. FERANECOVÁ, Adela - DUGAS, Jaroslav. Vybrané problémy ekologizácie daňových sústav. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 17-23 CD-ROM.
  article

  article

 5. Inventory of Energy Subsidies in the EU’s Eastern Partnership Countries. Paris : OECD, 2018. 288 s. Green Finance and Investment. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/inventory-of-energy-subsidies-in-the-eu-s-eastern-partnership-countries_9789264284319-en> ISBN 978-92-64-28430-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Driving Performance at Mexico's National Hydrocarbons Commission. Paris : OECD, 2017. 105 s. The Governance of Regulators. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/driving-performance-at-mexico-s-national-hydrocarbons-commission_9789264280748-en> ISBN 978-92-64-28073-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. COAL 2017 : Analysis and Forecasts to 2022. Paris : OECD/IEA, 2017. 144 s. Market Report Series. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/energy/market-report-series-coal-2017_coal_mar-2017-en> ISBN 99789264287563. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Energetika 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 164 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-566-7.
  electonic book

  electonic book

 9. KADVANOVÁ, Katarína. Uhlie a jeho postavenie v energetike ČĽR. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 220-226 CD-ROM.
  article

  article

 10. Energetika 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 188 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-481-3.
  electonic book

  electonic book