Search results

Records found: 2119  
Your query: Keywords = "univerzity"
 1. ŠIPIKAL, Miroslav et al. Nové úlohy univerzít v regionálnych inovačných systémoch : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu č. 1/0605/19. 1. vydanie. Bratislava, 2023. 13 s. VEGA 1/0605/19.
  book

  book

 2. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2021. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2022. [123+39] s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 130 s. ISBN 978-80-225-4970-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  book

 4. Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 53 s. ISBN 978-80-225-4963-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Rektorát a celouniverzitné ústavy a pracoviská Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 5. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 137 s. ISBN 978-80-225-4967-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 6. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 139 s. ISBN 978-80-225-4965-3. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 7. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2022/2023. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 158 s. ISBN 978-80-225-4964-6. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

  book

 8. ČAJKA, Peter. Význam znalostnej ekonomiky ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 238-264.
  article

  article

 9. KURNAZ, Seda Çankaya - NAFOUSSI, Gabriela. Digitalization in Higher Education Institutions: the Case of Selcuk University and Matej Bel University. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 1, s. 99-119.
  article

  article

 10. FARKAČOVÁ, Lenka. Survey Perception of Pitfalls of Teaching Economics From the Point of View of Students and University Graduates in the Czech Republic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 0323-262X, 2022, roč. 51, č. 3, s. 198-217.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.