Search results

Records found: 271  
Your query: Keywords = "urbanizácia"
 1. KREJČÍ, Martin - BALCAR, Jiří. Suitability of the Monocentric City Model for Analysing Suburbanization Processes in the Czech Republic. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 4-5, s. 321-342.
  article

  article

 2. MINÁRIKOVÁ, Erika - HUDEC, Miroslav - VUČETIĆ, Miljan. The synergy of Linear Regression, Fuzzy Functional Dependencies and Linguistic Summaries: A Case of Heat Islands in Bratislava. Aut. Miljan Vučetić. - Registrovaný: Scopus. In 2023 XXIX International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT). 2023 XXIX International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT). - USA : IEEE, 2023. ISBN 979-835039983-7, pp. 1-6. VEGA 1/0660/23, VEGA 1/0120/23.
  article

  article

 3. FALŤAN, Ľubomír. Podoby suburbanizačných procesov mesta na hranici - reflexia problematiky na príklade Bratislavy. 1. vydanie. Bratislava : Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2023. 119 s. ISBN 978-80-89897-41-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal. Miera recyklácie komunálneho odpadu ako jeden z hlavných indikátorov odpadového hospodárstva. In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 21-25. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 5. JIAO, Yongxiang - XU, Fen - YANG, Hongen. Does Urban Greening Construction Promote Technological Innovation of Enterprises? Evidence from China. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 6, pp. 628-658.
  article

  article

 6. BELKOVICSOVÁ, Daša. Koncept smart city a jeho implementácia v krajinách V4. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2022 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4978-3, s. [1-10]. APVV-20-0338, APVV-15-0322.
  article

  article

 7. VIDOVÁ, Jarmila. Energy Efficiency and Opportunities are Achievable in the Transition to Clean Energy. In International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 85th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings). - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 134-142 online. VEGA 1/0251/19.
  article

  article

 8. VIDOVÁ, Jarmila. Energy Efficiency and Opportunities are Achievable in the Transition to Clean Energy. In International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 85th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Book of Proceedings). - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 19-20 online. VEGA 1/0251/19.
  article

  article

 9. BETTENCOURT, Luís M. A. Introduction to Urban Science : Evidence and Theory of Cities as Complex Systems. Cambridge : The MIT Press, 2021. 468 s. ISBN 978-0-262-04600-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav. Transformácia plodnosti v mestskom a vidieckom priestore na Slovensku po roku 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 3, s. 139-157.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.