Search results

 1. IVANČÍK, Radoslav. Quo vadis európska obrana a bezpečnosť. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 3, s. 47-67.
  article

  article

 2. ŽÁRSKA, Elena. Výdavková politika miest pre bezpečný a udržateľný rozvoj. In Management rozvoje regionů ve středoevropské perspektivě. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-030-8, s. 35-47. VEGA 1/0705/18.
  article

  article

 3. FISCHER, Dušan - GODA, Samuel. Strategic year 2016 in defense. In Yearbook of Slovakia's foreign policy 2016. - Bratislava : Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2017. ISBN 978-80-89356-52-2, pp. 59-74 online.
  article

  article

 4. KALIŠ, Richard. Severoatlantická aliancia – spojenectvo dvoch percent. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 2, s. 2-4 online.
  article

  article

 5. BOROŠOVÁ, Lucia - DRUTAROVSKÁ, Jana. Differences in Japan's security policy: comparison of military spendings. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 4, pp. 45-51.
  article

  article

 6. HLAVOVÁ, Natália. Military spending and natural resources in sub-saharan Africa. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 292-298 CD-ROM.
  article

  article

 7. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Implementation of EU OSH Standards in companies operating in Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 3, s. 314-322. VEGA 1/0662/15.
  article

  article

 8. ADAŠKOVÁ, Daša. Ekonomické aspekty proliferácie nukleárnych zbraní. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 31-41[CD-ROM].
  article

  article

 9. IVANČÍK, Radoslav - UŠIAK, Jaroslav. Analýza trendov výdavkov na obranu vo vybraných krajinách Severoatlantickej aliancie pod vplyvom globálnej hospodárskej a finančnej krízy. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2013. ISSN 1336-0019, 2013, roč. 12, č. 2, s. 29-36. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0181362/07 Ivancik Usiak.doc>
  article

  article

 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Na čo má NATO. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 14. júna 2012, roč. 22, č. 23, s. 32-33.
  article

  article