Search results

 1. EVANS, Carig - VAN VUUREN, Gary. Investment Strategy Performance Under Tracking Error Constraints. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2019. ISSN 1810-4967, 2019, vol. 16, no. 1, s. 239-257.
  article

  article

 2. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv tichých rezerv na finančnú situáciu a výnosnosť podnikateľskej účtovnej jednotky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 5-15 online. KEGA 026EU-4/2016.
  article

  article

 3. ŽITŇANSKÁ, Magdaléna. Výpočet optimálneho portfólia na základe Markowitzovho modelu s využitím MS Excel. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 117-121 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  article

  article

 4. ROMANOVÁ, Anita et al. Ekonomické aplikácie v MS Office. Recenzenti: Matej Černý, František Korček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 243 s. [19,11 AH]. ISBN 978-80-225-4574-7. [Copy count : 12, currently available 5, at library only 2]
  book

  book

 5. HUDCOVSKÝ, Jaroslav. Efektívnosť fungovania penzijných fondov na kapitálových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2017. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. MEŠŤAN, Michal. Ako ovplyvňuje veľkosť spravovaného majetku a poplatková politika podielových fondov ich výnosnosť? In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1336-8818, 2017, roč. 14, č. 1, s. 53-64.
  article

  article

 7. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 167 s. [7,51 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4425-2. [Copy count : 12, currently available 1, at library only 3]
  book

  book

 8. PODMAJERSKÁ, Katarína. Vybrané spôsoby odvodenia očakávanej výnosnosti akcií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0004/13.
  article

  article

 9. STRIŽENCOVÁ, Michaela. Alternatívne formy financovania malých a stredných podnikov v závislosti od miery rizika a výnosu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  article

  article

 10. PEREIRA DA SILVA, Paulo. Did investors seeking short exposure move to the CDS market after the 2011 short-sale bans in European financial stocks? In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2016. ISSN 0015-1920, 2016, roč. 66, č. 4, s. 322-353.
  article

  article