Search results

 1. ZENDULKA, Lukáš. Inovácie obchodných modelov v podnikoch výrobnej sféry na Slovensku v kontexte udržateľného rozvoja. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 55-58.
  article

  article

 2. DEÁKOVÁ, Stanislava - KISSOVÁ, Jana. Analýza podnikania v oblasti biopotravín. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 41-48 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  article

  article

 3. BOOROVÁ, Brigita - GUBOVÁ, Klaudia. Analýza vybraných dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky a ich vplyv na konkurencieschopnosť podniku. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 116-125 online. VEGA 1/0305/15.
  article

  article

 4. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Ekologickí prevádzkovatelia. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 72-73 [1,22 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Ekologické poľnohospodárstvo. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 65-71 [5,84 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 6. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Ekologické poľnohospodárstvo a trh s biopotravinami v Európe a na Slovensku : vysvetlenie základných pojmov. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 59-61 [3,10 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 7. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Legislatíva v oblasti ekologického poľnohospodárstva a biopotravín. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : biopotraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 62-64 [2,93 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 8. MAJERNÍK, Milan et al. Environmental aspects of steel production. - Registrovaný: Web of Science. In Ecology and environmental protection, environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. International scientific geoconference. SGEM 2015 : Ecology and environmental protection, environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities : conference proceedings of 15th international multidisciplinary scientific geoconference : Albena, Bulgaria, 18-24, June, 2015. - Sofia : STEF92 Technology, 2015. ISBN 978-619-7105-40-7. ISSN 1314-2704, s. 197-204.
  article

  article

 9. VAVROVÁ, Katarína. Aplikácia environmentálnej dane vo výrobnej stratégii podniku. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 122-125. VEGA 1/0064/13.
  article

  article

 10. LEŠKOVÁ, Ľubica - ČORBA, Juraj - MAJERNÍK, Milan. Zelený akčný plán pre MSP - príležitosti a bariéry implementácie. In Zelená energia - Environment - Udržateľný rozvoj. medzinárodná vedecká konferencia. Zelená energia - Environment - Udržateľný rozvoj : zborník príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie: Poprad, 23 januára 2014. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1170-2, s. 51-59.
  article

  article