Search results

 1. Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: EconLit. Praha : Vysoká škola ekonomická. 6x ročne. ISSN 0032-3233. Available on Internet: http://www.vse.cz/polek
  journal

  journal

 2. Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Bratislava : Sociologický ústav SAV. 6x ročne. ISSN 0049-1225. Available on Internet: http://www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153
  journal

  journal

 3. Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve. 6x ročne. ISSN 0322-886X. Available on Internet: http://www.zzvh.sk/archiv/
  journal

  journal

 4. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV. iná periodicita. ISSN 0013-3035. Available on Internet: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34
  journal

  journal

 5. Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: SCOPUS. Bratislava : Geografický ústav SAV. 4x ročne. ISSN 0016-7193. Available on Internet: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=9
  journal

  journal

 6. Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Erihplus. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ; Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 4x ročne. ISSN 1335-2741. Available on Internet: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/
  journal

  journal

 7. Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : SON MEDIA. 8x ročne. ISSN 1336-9857. Available on Internet: www.priemysel.info
  journal

  journal

 8. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 1802-792X. Available on Internet: http://www.vsfs.cz/acta
  journal

  journal

 9. European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Azores : European Scientific Institute and University of the Azores. 36x ročne. Available on Internet: <http://eujournal.org/index.php/esj/index> ISSN 1857-7431.
  electronic journal

  electronic journal

 10. New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 3x ročne. ISSN 2336-825X. Available on Internet: https://perspectives.iir.cz/category/archive/
  journal

  journal