Search results

 1. FODRANOVÁ, Iveta. Tourism and Acculturation: A Study of Slovakia. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 82-87 CD-ROM.
  article

  article

 2. SMITH, Peter H. - GREEN, James N. Modern Latin America. 9th Edition. New York : Oxford University Press, 2019. 536 s. ISBN 9780190674656. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. 30 rokov transformácie Slovenska. Recenzenti: Alena Dubcová, Jaroslav Kita, Josef Kunc. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2019. 460 s. VEGA 1/0540/16. ISBN 978-80-223-4859-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. RADVANSKÝ, Marek et al. Modelovanie regionálneho vývoja v SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 167 s. online. APVV 16–0630, HERMIN, VEGA 2/0135/17. ISBN 978-80-7144-307-0.
  electonic book

  electonic book

 5. BAKYTOVÁ, Jana. Analýza sociálno - ekonomického vývoja v Čile v 20. a 21. Storočí. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 6, s. 1-11.
  article

  article

 6. BAUEROVÁ, Helena - HÁJKOVÁ, Kateřina. Europeizace Turecka bez vstupu do EU? Nebo kandidátský stát Turecko jako případ SUI Generis? In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 9-25.
  article

  article

 7. STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína - VAŠKOVÁ, Vanda. Nové rozhrania spoločnosti a ekonómie : kritické postrehy. Recenzenti: Vladimír Mařík ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 186 s. [10 AH]. Ekonómia. VEGA 2/0109/16. ISBN 978-80-8168-854-6. [Copy count : 4, currently available 1, at library only 3]
  book

  book

 8. GREGOR, Milan. Scenáre budúceho technologického vývoja ľudstva. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2018. ISSN 1339-2271, 2018, roč. 19, č. 2, s. 44-47.
  article

  article

 9. ANDREÁNSKY, Eugen. Leibnizovské inšpirácie v Kantovom chápaní logiky. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 7, s. 529-539.
  article

  article

 10. BAKYTOVÁ, Jana. Analýza ekonomického a sociálneho vývoja v Bolívii koncom 20. a začiatkom 21. storočia. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 13, č. 8, s. 1-9.
  article

  article