Search results

Records found: 10  
Your query: Keywords = "vplyvy na prácu vonkajšie"
 1. KLEMENTOVÁ, Vladimíra - KLEMENT, Ladislav - HVOLKOVÁ, Lenka. Economic Impacts of the Covid-19 Pandemic on Selected Tourism Enterprises in the Slovak Republic and Their Responses. In Ekonomická revue cestovného ruchu : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2023. ISSN 0139-8660, 2023, roč. 56, č. 1, s. 10-20.
  article

  article

 2. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Hodnotenie podnikateľskej stratégie startupov prostredníctvom analýzy externého prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 245-256 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
  article

  article

 3. JAROŠOVÁ, Jana. Farebné riešenie pracovného prostredia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1337-060X, 2014, roč. 8, č. 9, s. 70-71.
  article

  article

 4. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Bezpečnosť čerpacích staníc pohonných hmôt a požiarna ochrana. In Bezpečnosť produktov a ochrana spotrebiteľa : zborník vedeckých statí : Products Safety Congress. - Košice : Euroedu, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-969219-6-6, s. 26-29. KEGA 006EU-4/2011.
  article

  article

 5. HITKA, Miloš - HAJDUKOVÁ, Alexandra. Zvyšovanie výkonu zamestnancov zmenou ergonomických podmienok na pracovisku. In Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 221-225. KEGA 3/6429/08.
  article

  article

 6. HULÍN, Milan - ČERGEOVÁ, zuzana. Projekt SAFEPLACE - návrh konceptu montážneho pracoviska. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 2, s. 14-15.
  article

  article

 7. HLADKÝ, Aleš. Ergonomie zvyšuje motivaci a výkon. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2007. ISSN 1801-4690, listopad-prosinec 2007, roč. 3, č. 6, s. 10-12.
  article

  article

 8. FLIMEL, Marián. Systém hodnotenia pracovného prostredia vo vzťahu k faktorom prostredia. In Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu. - Žilina : MASM, 2006. ISSN 1335-9231, 2006, roč. 14, č. 3, s. 12-17.
  article

  article

 9. TUMA, Miroslav. Program pozitívnych premien. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. ISSN 1335-1508, 1998, č. 9, s. 114-122.
  book

  book

 10. COVEY, Stephen R. Die sieben Wege zur Effektivität : Ein Konzept zur Meisterung Ihres beruflichen und privaten Lebens. [Z angl. prel.] Angela Roethe. 6. Aufl. Frankfurt am Main ; New York : Campus, 1995. 277 s. ISBN 3-593-34601-X. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.