Search results

Records found: 601  
Your query: Keywords = "vyhlášky"
 1. KLABNÍKOVÁ, Klára. K výdavkom vynaložených na testovanie zamestnancov zamestnávateľom v období pandémie z účtovného a daňového hľadiska a spôsob ich úhrady. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 1, s. 25-28.
  article

  article

 2. DROTÁR, Matej. Druhy právnych predpisov v školstve a ich záväznosť : všeobecné záväzné právne predpisy, usmernenia, opatrenia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 4, s. 2-5.
  article

  article

 3. DROTÁR, Matej. Zásady interného riadenia a vedenia tímu v skolách a školských zariadeniach. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 7-8, s. 5-8.
  article

  article

 4. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Spracovanie správ škôl a školských zariadení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 9, s. 2-5.
  article

  article

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Spôsoby doručovania písomností daňovým subjektom. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 9, s. 12-17.
  article

  article

 6. HRTÁNEK, Ladislav. Spôsoby doručovania listín obcou v správnom procese. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 12-16.
  article

  article

 7. KUKLIŠ, Peter. Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 2, s. 141-154.
  article

  article

 8. Legislatívne predpisy pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov : zákon č. 382/2004 Z.z. : vyhláška č. 228/2018 Z.z. : vyhláška č. 491/2004 Z.z. 2. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. (107+10) s. ISBN 978-80-225-4796-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. BALKOVÁ, Zuzana. Ročné ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre obec. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč., č. 2, s. 1-2.
  article

  article

 10. HRTÁNEK, Ladislav. Spôsoby doručovania v správnom konaní. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 4-5, s. 92-95.
  article

  article