Search results

 1. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Idioms and Their Semantic Interpretation. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 219-229 online.
  article

  article

 2. ONDREJOVÁ, Zuzana. Chybovosť u študentov a práca s chybou v kontexte ESP. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 431-436 online.
  article

  article

 3. ZAMBOROVÁ, Katarína. Enhancing English Language Skills Using an App for Reading and Listening. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 509-516.
  article

  article

 4. ŠTEFČÍK, Jozef. Didaktická príprava na tlmočenie z listu. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 544-556 online.
  article

  article

 5. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. Vedecký redakori: Lívia Adamcová, Richard Repka. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. CD-ROM [120 s.]. ISBN 978-80-8177-062-3.
  electonic book

  electonic book

 6. PETLÁK, Erich. Konštruktivistické prístupy v edukácii. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1336-9849, 2019, roč. 14, č. 12, s. 7-11.
  article

  article

 7. ORBÁNOVÁ, Darina. Základy didaktiky podnikovej ekonomiky. Recenzenti: Alena Horáčková, Jaromír Novák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 162 s. [8,20 AH]. ISBN 978-80-225-4666-9. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 8. ORBÁNOVÁ, Darina. Hodnotenie ako súčasť pedagogického procesu. In 11. International Conference of J. Selye University. Conference. 11th International Conference of J. Selye University : Pedagogical Sections. - Komárno : Univerzita Jána Selyeho, 2019. ISBN 978-80-8122-333-4, pp. 253-259 online. KEGA 005EU-4/2019.
  article

  article

 9. DROŠČÁK, Martin. Manažment triedy - tvorba efektívneho prostredia pre učenie sa žiakov (vplyv času na učenie sa). In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2019 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2019. ISBN 978-80-225-4651-5, s. 10-14.
  article

  article

 10. SZABOVÁ, Lucia - JAKAB, Imrich. Implementácia integrovaného manažmentu krajiny a udržateľného rozvoja do výchovy a vzdelávania. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. ISSN 1337-9453, 2019, roč. 23, č. 2, s. 54-65.
  article

  article