Search results

Records found: 90  
Your query: Keywords = "vzťahy obchodné záväzkové"
 1. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Manuál exportéra : základná príručka obchodovania so zahraničím. Recenzenti: Renáta Pitoňáková, Michaela Královičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 121 s. [7,85 AH]. 001/2023. ISBN 978-80-225-5049-9. [Copy count : 14, currently available 11, at library only 2]
  Manuál exportéra

  book

 2. VETERNÍKOVÁ, Mária et al. Základy obchodného práva pre ekonómov. Recenzenti: Mikuláš Sidak, Jana Šimonová, Gevorg Ayrumyan. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 252 s. [16 AH]. ISBN 978-80-571-0613-5. [Copy count : 20, currently available 17, at library only 3]
  Základy obchodného práva pre ekonómov

  book

 3. OVEČKOVÁ, Oľga - CSACH, Kristián - ČAVOJSKÝ, Peter. Obchodný zákonník : veľký komentár. Zväzok II. (§ 261 až 775). 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 1603 s. ISBN 978-80-571-0436-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Obchodný zákonník

  book

 4. HAAS, Oliver - MARKOVIČ, Peter. Negative Effects Caused by COVID-19 on Critical Path of Construction Projects. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-12] online. VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 5. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Činnosť tipéra, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a ochrana finančného spotrebiteľa (alebo ako koexistuje zákon o finančnom sprostredkovaní a občiansky zákonník). In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k XII. ročníku mezinárodní vědecké konference = Proceedings of the XII International Scientific Conference. - Praha : TROAS, 2020. ISBN 978-80-88055-10-5. ISSN 2571-4074 (Print), s. 154-162 online.
  article

  article

 6. VETERNÍKOVÁ, Mária et al. Základy obchodného práva pre ekonómov. Recenzenti: Katarína Válková, Ľubomír Čunderlík, Jana Šimonová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 311 s. [17,57 AH]. ISBN 978-80-8168-727-3. [Copy count : 19, currently available 15, at library only 3]
  book

  book

 7. WEFERSOVÁ, Jarmila. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou CETA. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 3, s. 1-8 online.
  article

  article

 8. JABLONKA, Branislav. Spotrebiteľské obchody - piaty druh obchodných záväzkových vzťahov ako ochrana spotrebiteľa v obchodných vzťahoch. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 5, s. 440-446.
  article

  article

 9. KUBÍČEK, Pavol - ŠKRINÁR, Alexander - NEVOLNÁ, Zuzana. Obchodné právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 383 s. ISBN 978-80-7380-619-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Obchodné právo

  book

 10. DURAČINSKÁ, Jana. Ingerencia procesu verejného obstarávania na zmluvy uzatvorené na základe tohto procesu. In Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISSN 1336-6912, 2014, t. 33, č. 1, s. 5-22.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.