Search results

 1. GUBOVÁ, Klaudia. Komercionalizácia ochrannej známky. In Budúcnosť médií : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie : [Piešťany], 23.-24. apríla 2012. - [Piešťany] : MEDIATIKA, 2012. ISBN 978-80-971009-0-2, s. 588-598.
  article

  article


 2. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnostika regulácie využitia potenciálu duševného vlastníctva a zdokonaľovanie výkonnosti podnikov na elimináciu krízy. In Aktuálne problémy podnikania v podmienkach krízy : [zborník vedeckých prác]. - Šoporňa : Vydavateľstvo Ľuboš Janica, 2012. ISBN 978-80-970622-2-4, s. 103-108. VEGA 1/0980/12.
  article

  article


 3. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnostika vybraných závislostí duševného vlastníctva a výkonnosť podnikov. In Aktuálne problémy podnikania v podmienkach krízy : [zborník vedeckých prác]. - Šoporňa : Vydavateľstvo Ľuboš Janica, 2012. ISBN 978-80-970622-2-4, s. 109-114. VEGA 1/0980/12.
  article

  article


 4. BRÁZDIL, Jozef. Netradičné známky v Európskej únii. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1335-2881, 2012, roč. 16, č. 1, s. 19-24. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0149419/DV_1201web_opt.pdf>
  article

  article


 5. GUBOVÁ, Klaudia. Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 1114-1120. Názov dokumentu v češtine, text článku v slovenčine.
  article

  article


 6. LALÍKOVÁ, Lucia. Predmety priemyselnoprávnej ochrany a ich vplyv na stanovenie výšky licenčného polatku. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1335-809X, 2011, roč. 16, č. 1, s. 38-43.
  article

  article


 7. FRAŇO, Ivan. Kolektívne a certifikačné ochranné známky. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 1, s. 15-20. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0127654/DV_1_2011.pdf>
  article

  article


 8. SABO, Mikuláš et al. Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov. Bratislava : Sprint dva, 2011. 395 s. [19,5 AH]. Juristika. ISBN 978-80-89393-48-0. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 4]
  Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov

  book


 9. KRIŽAN, Martin - FABIAN, Peter. Hospodárske výsledky podnikov dokáže ovplyvňovať aj nehmotná časť majetku. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 103-111.
  article

  article


 10. MATUŠOVIČ, Martin - KUFELOVÁ, Iveta. Regulácia konkurencie a vybrané aspekty duševného vlastníctva. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-5. VEGA 1/0549/10.
  article

  article