Search results

 1. GUBOVÁ, Klaudia. Komercionalizácia ochrannej známky. In Budúcnosť médií : zborník z medzinárodnej vedeckej e-konferencie : [Piešťany], 23.-24. apríla 2012. - [Piešťany] : MEDIATIKA, 2012. ISBN 978-80-971009-0-2, s. 588-598.
  article

  article

 2. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnostika vybraných závislostí duševného vlastníctva a výkonnosť podnikov. In Aktuálne problémy podnikania v podmienkach krízy : [zborník vedeckých prác]. - Šoporňa : Vydavateľstvo Ľuboš Janica, 2012. ISBN 978-80-970622-2-4, s. 109-114. VEGA 1/0980/12.
  article

  article

 3. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnostika regulácie využitia potenciálu duševného vlastníctva a zdokonaľovanie výkonnosti podnikov na elimináciu krízy. In Aktuálne problémy podnikania v podmienkach krízy : [zborník vedeckých prác]. - Šoporňa : Vydavateľstvo Ľuboš Janica, 2012. ISBN 978-80-970622-2-4, s. 103-108. VEGA 1/0980/12.
  article

  article

 4. BRÁZDIL, Jozef. Netradičné známky v Európskej únii. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1335-2881, 2012, roč. 16, č. 1, s. 19-24. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0149419/DV_1201web_opt.pdf>
  article

  article

 5. GUBOVÁ, Klaudia. Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 1114-1120. Názov dokumentu v češtine, text článku v slovenčine.
  article

  article

 6. FRAŇO, Ivan. Kolektívne a certifikačné ochranné známky. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 1, s. 15-20. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0127654/DV_1_2011.pdf>
  article

  article

 7. LALÍKOVÁ, Lucia. Predmety priemyselnoprávnej ochrany a ich vplyv na stanovenie výšky licenčného polatku. In Znalectvo : v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. ISSN 1335-809X, 2011, roč. 16, č. 1, s. 38-43.
  article

  article

 8. SABO, Mikuláš et al. Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov. Bratislava : Sprint dva, 2011. 395 s. [19,5 AH]. Juristika. ISBN 978-80-89393-48-0. [Copy count : 12, currently available 5, at library only 4]
  Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov

  book

 9. ŽATKULIAK, Emil. Falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-2881, 2010, roč. 14, č. 3, s. 22-26. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0119578/DV_3_2010.pdf>
  article

  article

 10. FICSOR, Mihály. Požiadavka riadneho používania ochranných známok. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-2881, 2010, roč. 14, č. 4, s. 18-21. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0123245/DV_1004.pdf>
  article

  article