Search results

 1. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Acquiring the Knowledge and Important Vocabulary in the Area of Management in a Business English Course. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743, 2019, roč. 8, č. 15, s. 67-76. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 2. ADAMCOVÁ, Silvia. Entlehnung - Einbürgerung - Eindeutschung - am Beispiel des Englischen. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-058-6, s. 82-92 CD-ROM.
  article

  article

 3. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Lexika totalitných ideológií v jazyku pravicových extrémistov. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 236-244 online. KEGA 015EU-4/2019.
  article

  article

 4. STRELINGER, Ján. How to Teach Vocabulary English Learners in a Modern and Effective Way. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-062-3, s. 85-90.
  article

  article

 5. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Kreative Nutzung von Phraseologismen und Bildern. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 87-95 CD-ROM.
  article

  article

 6. GRIGORJANOVÁ, Tatjana - GAJARSKÝ, Lukáš. Slovník rusko-slovenských medzijazykových homoným. Recenzenti: Jelena Nikolajevna Bekasova, Ludmila Stěpanova. 1. vydanie. Brno : Tribun EU, 2019. 126 s. [6,30 AH]. KEGA 013UCM-4/2017. ISBN 978-80-263-1544-5.
  book

  book

 7. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Lexikálne minimum ako užitočný glotodidaktický nástroj. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 213-219 CD-ROM.
  article

  article

 8. ONDREJOVÁ, Zuzana. Dôležitosť osvojovania si a zvládnutia slovnej zásoby vo výučbe odborného anglického jazyka s prezentáciou metód na to určených. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 252-269 CD-ROM.
  article

  article

 9. ADAMCOVÁ, Lívia. Grundelegende Bemerkungen zur Problematik des „Sprachverfalls“ im Deutschen. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145, 2019, vol. 11, č. 1, s. 6-14.
  article

  article

 10. Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Slovenská akadémia vied. 3x ročne. ISSN 0021-5597. Available on Internet: http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
  journal

  journal