Search results

 1. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1336-9849. Available on Internet: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/archiv
  journal

  journal

 2. KRAJČÍR, Zdenko - MLSNOVÁ, Jana - SURMAJOVÁ, Žaneta. Zákon o výchove a vzdelávaní : školský zákon : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 588 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-354-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o výchove a vzdelávaní

  book

 3. PUPALA, Branislav - TESAR, Marek. Národné kurikulum predškolského vzdelávania a limity jeho detailnosti. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1336-9849, 2015, roč. 10, č. 4, s. 2-5.
  article

  article

 4. Starting strong IV : monitoring quality in early childhood education and care. Paris : OECD, 2015. 243 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-iv_9789264233515-en> ISBN 978-92-64-23349-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. KAŠČÁK, Ondrej - BETÁKOVÁ, Eva. Vzdelávanie a školovanie v ranom veku v sociálne diferencovanej perspektíve matiek. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2014. ISSN 0049-1225, 2014, roč. 46, č. 1, s. 5-24.
  article

  article

 6. 2014 ,č. 1-12 + 3 príl.. Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 12x ročne. ISSN 1336-9849 [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  journal

  journal

 7. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Záznamy v triednej knihe. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1339-3146, 26.4.2013, [s. 1], [1,016 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.skolaefektivne.sk/33/zaznamy-v-triednej-knihe-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIIoNSkSUNKlx1UWBS0tlgLw/?query=z%E1znamy+v+triednej+knihe&serp=1>
  article

  article

 8. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Bezplatné škôlky pre deti od štyroch rokov. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1339-3146, 22.4.2013, [s. 1], [1,085 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.skolaefektivne.sk/33/bezplatne-skolky-pre-deti-od-styroch-rokov-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIIoNSkSUNKlxpLpGVMy1prA/?query=bezplatn%E9+%B9k%F4lky+pre+deti+od+%B9tyroch+rokov&serp=1>
  article

  article

 9. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Novelizácia školského zákona priniesla zmeny pre materské školy. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1339-3146, 12.4.2013, [s. 1], [2,436 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.skolaefektivne.sk/33/novelizacia-skolskeho-zakona-priniesla-zmeny-pre-materske-skoly-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNILlGJYEo7-8_1UWBS0tlgLw/?query=noveliz%E1cia+%B9kolsk%E9ho+z%E1kona+priniesla+zmeny+pre&serp=1>
  article

  article

 10. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Legislatívne predpoklady tvorby VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 7-8, s. 35-39.
  article

  article