Search results

  1. WIENEROVÁ, Iveta - ČERVENÁ, Karolína. Analýza vybraných odvetví priemyslu v SR. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2472-8, s. 375-381.
    article

    article