Search results

  1. PINDA, Ľudovít. Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku. In Aktuárska veda v teórii a v praxi : (zborník recenzovaných príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2837-5, s. 43-49.
    article

    article

  2. PINDA, Ľudovít. Návrh poistenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami na Slovensku : november 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2009. Available on Internet: <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_prezentacia1.ppt>
    electonic book

    electonic book