Search results

  1. Zákony II/2010 : úplné znenia zákonov z obchodného a občianskeho práva a vykonávacích a súvisiacich predpisov platných k 1.1.2010 : obchodný zákonník, občiansky zákonník, správny poriadok, exekučný poriadok, trestný zákon, trestný poriadok, živnostenský zákon, občiansky súdny poriadok. Žilina : Poradca, 2010. 904 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    Zákony II/2010

    book