Search results

 1. Rural Inspiration Awards 2019 : The European Agricultural Fund for Rural Development : Project Brochure. 1st Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. 34 s. European Network for Rural Development. ISBN 978-92-76-11545-8. ISSN 2529-4954. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. 10th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 10th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. Editor: Valéria Némethová. 1st Edition. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2020. CD-ROM [94 s.] [4,7 AH]. ISBN 978-80-225-4740-6.
  electonic book

  electonic book

 3. Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Web of Science (konferenčné čísla), Spracovaný v EKO-INDEX. Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie> ISSN 1337-9453.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Available on Internet: <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  electronic journal

  electronic journal

 5. HORBULÁK, Zsolt. Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs időszakban (1969-1989). Lektorok: Árpád Popély, István Jobbágy. 1. vydanie. Komárno : Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne, 2020. 203 s. [11 AH]. projekt 20-230-00356. ISBN 978-80-8122-359-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 6. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  electronic journal

  electronic journal

 7. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Available on Internet: <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  electronic journal

  electronic journal

 8. KOLLÁR, Patrícia. Rurálny obchod a služby, ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Dunajská Streda : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. MIC 2018: Reflection on the Mediterranean. Mediterranean Conference. MIC 2018: Reflection on the Mediterranean : Proceedings of the Mediterranean Conference, (Vis, Croatia), 2018. Book 2. Mediterranean Issues. Reviewers: Charles Farrugia, Mirjana Miličević. 1st Edition. Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' Group, 2019. [671 s.]. ISBN 978-953-7964-77-1.
  book

  book

 10. Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden. Paris : OECD, 2019. 146 s. OECD Rural Policy Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/linking-the-indigenous-sami-people-with-regional-development-in-sweden_9789264310544-en> ISBN 978-92-64-31053-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book