Search results

 1. Hitotsubashi journal of law and politics. Tokyo : Hitotsubashi University. 1x ročne. ISSN 0073-2796
  journal

  journal

 2. SLEZÁKOVÁ, Andrea et al. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve : komentár. Recenzenti: Ladislav Balko, Michal Ďuriš, Silvia Gribová, Gabriela Majerčíková, Peter Pénzeš. 1.vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 495 s. [32,40 AH]. ISBN 978-80-571-0193-2.
  book

  book

 3. Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2x ročne. Available on Internet: <https://sic.pravo.upjs.sk/> ISSN 1339-3995.
  electronic journal

  electronic journal

 4. Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 6x ročne. ISSN 1339-8652. Available on Internet: www.wolterskluwer.sk
  journal

  journal

 5. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV. 6x ročne. ISSN 0032-6984. Available on Internet: http://www.pravnyobzor.sk/
  journal

  journal

 6. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523
  journal

  journal

 7. ÚZ - Úplné znenia : Zbierka zákonov SR. Žilina : Poradca podnikateľa. vychádza nepravidelne. ISSN 1335-2857. Available on Internet: https://pdfuzz.pp.sk/
  journal

  journal

 8. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1336-6912. Available on Internet: https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/about
  journal

  journal

 9. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. vychádza nepravidelne. Available on Internet: http://www.noveaspi.sk/
  journal

  journal

 10. EU Law journal. Bratislava : IRIS. 2x ročne. ISSN 2453-7098. Available on Internet: http://www.eulawjournal.eu
  journal

  journal