Search results

 1. EU Law journal. Bratislava : IRIS. 2x ročne. ISSN 2453-7098. Available on Internet: http://www.eulawjournal.eu
  journal

  journal


 2. Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV. 6x ročne. ISSN 0032-6984. Available on Internet: http://www.pravnyobzor.sk/
  journal

  journal


 3. Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. Bratislava : Wolters Kluwer SR. 6x ročne. ISSN 1339-8652. Available on Internet: www.wolterskluwer.sk
  journal

  journal


 4. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. vychádza nepravidelne. Available on Internet: http://www.noveaspi.sk/
  journal

  journal


 5. ÚZ - Úplné znenia : Zbierka zákonov SR. Žilina : Poradca podnikateľa. vychádza nepravidelne. ISSN 1335-2857
  journal

  journal


 6. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523
  journal

  journal


 7. HODÁS, Milan. Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov. Recenzenti: Robert Zbíral, Markéta Whelanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. 237 s. Studia Iuridica Bratislavensia. ISBN 978-80-7160-452-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book


 8. Zákony II/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti trestného práva a civilného procesu : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : správny súdny poriadok : správny poriadok : civilný sporový poriadok : civilný mimosporový poriadok : zákon o policajnom zbore. Žilina : Poradca, 2018. 576 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony II/2018 - časť B

  book


 9. Zákony III/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : zákon o zdravotnom poistení : zákon o sociálnom poistení : zákon o pomoci v hmotnej núdzi : zákon o dôchodkovom sporení : zákon o životnom minime : zákon o sociálnych službách : zákon o rodine : zákon o náhradnom výživnom. Žilina : Poradca, 2018. 592 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony III/2018 - časť B

  book


 10. Zákony IV/2018 : zborník úplných znení zákonov z oblasti stavebného práva a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 : stavebný zákon : katastrálny zákon : správcovia bytových domov : stavebné sporenie : stavebné výrobky : vlastníctvo bytov : autorizovaní architekti : vlastníctvo pôdy. Žilina : Poradca, 2018. 544 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony IV/2018

  book