Search results

 1. LASÁK, Jan. Zákon o nabídkách převzetí : komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 680 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-888-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákon o nabídkách převzetí

  book

 2. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Medzinárodno-právna analýza ozbrojeného konfliktu v Líbyi v roku 2011. Recenzenti: Peter Vršanský, Katarína Brocková, Stanislav Mráz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 63 s. [3,32 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4798-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. 4x ročne. Available on Internet: <http://sei.iuridica.truni.sk/medzinarodny-vedecky-casopis/> ISSN 1339-5467.
  electronic journal

  electronic journal

 4. KARAS, Martin. Medzinárodnoprávna ochrana zahraničných investorov vo vzťahu k štátnej suverenite hostiteľského štátu : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Brocková. Bratislava, 2020. 135 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. CRAWFORD, Emily - PERT, Alison. International Humanitarian Law. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 351 s. ISBN 978-1-108-72771-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Critical Perspectives on Human Rights. London : Rowman & Littlefield International, 2019. 252 s. ISBN 978-1-78660-015-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. KLENKA, Michal. Medzinárodnoprávna úprava využívania vzdušného priestoru : dizertačná práca. Školiteľ: Stanislav Mráz. Bratislava, 2019. 155 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. IVANČÍK, Radoslav - NEČAS, Pavel. Terorizmus: globálna bezpečnostná hrozba. Recenzenti: Miroslav Kelemen, Vojtech Jurčák ... [et al.]. 1. vydanie. Ostrava : KEY Publishing, 2019. 163 s. Monografie. VEGA 1/0433/18. ISBN 978-80-7418-319-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. FinTechs - Rechtliche Grundlagen moderner Finanztechnologien. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2019. 475 s. ISBN 978-3-7910-4595-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva v škole - vnímanie a dodržiavanie ľudských práv deťaťa v školskom prostredí. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 69 s. ISBN 978-80-89965-33-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book