Search results

 1. TKÁČ, Juraj - SLOBODNÍKOVÁ, Miriam. Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 1077 s. ISBN 978-80-571-0207-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Obchodný zákonník: s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 264/2017 Z.z. : platný od 1. marca 2018. 15. doplnené vydanie. Bratislava : Nová práca, 2018. 911 s. ISBN 978-80-89350-73-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a finanční vědy. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 344 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ADAMOVÁ, Zuzana - HAZUCHA, Branislav. Autorský zákon : komentár. 1. vydanie. Bratislava : C.H.Beck, 2018. 1127 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-58-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. VAN DEN BOSSCHE, Peter - ZDOUC, Werner. The Law and Policy of the World Trade Organization : Text, Cases and Materials. 4th Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. 1077 s. ISBN 978-1-316-61052-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 6. Aktualizácia právnych predpisov v publikácii Obchodný zákonník : komentár s judikatúrou. Bratislava : Wolters Kluwer. Vychádza podľa potreby
  journal

  journal

 7. VO v kocke : odborný časopis o verejnom obstarávaní a eurofondoch. Adamas Aliance. 12x ročne. ISSN 2453-8078. Available on Internet: https://www.vovkocke.sk/
  journal

  journal

 8. SCHNEIDER, Hartmut. Nachfolger gesucht : wie Sie Ihre Unternehmensnachfolge aktiv gestalten. Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2017. 264 s. ISBN 978-3-7910-3909-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. HÁSOVÁ, Jiřina - ŠVARC, Zbyněk. Právo v cestovním ruchu. 1. vydání. Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE, 2017. 115 s. Vysokoškolská skripta. ISBN 978-80-245-2211-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ČUNDERLÍK, Ľubomír et al. Právo finančného trhu. Recenzenti: Mária Bujňáková , Michael Kohajda, Štefan Hrčka. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2017. 257 s. Učebnice. ISBN 978-80-8168-753-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book