Search results

 1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. ISSN 1335-650X.
  journal

  journal

 2. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Available on Internet: <http://sjpppa.fsvucm.sk/> ISSN 1339-7826.
  electronic journal

  electronic journal

 3. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Available on Internet: http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  journal

  journal

 4. ŽÁRSKA, Elena - ČERNĚNKO, Tomáš - JACKO, Tomáš. Efektívnosť v miestnej samospráve. Recenzenti: Martina Halásková, Viera Papcunová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 65 s. [4,005 AH]. VEGA 1/0705/18. ISBN 978-80-225-4789-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Available on Internet: http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  journal

  journal

 6. Práva miest a ich ochrana : decentralizácia Slovenska : Košice 1993 - Bratislava 1994 - Bratislava 2019. upravené a doplnené vydanie. Bratislava : Únia miest Slovenska : Klub primátorov miest Slovenskej republiky, 2019. 211 s. ISBN 978-80-972006-9-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. NIŽŇANSKÝ, Viktor et al. Silný región = spokojný občan. Piešťany : Komunálne výskumné a poradenské centrum, [2019]. 115 s. ISBN 978-80-89983-08-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. [31 s.]. ISBN 978-80-248-4330-8.
  book

  book

 9. Open Government in Biscay. Paris : OECD, 2019. 175 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-in-biscay_e4e1a40c-en> ISBN 978-92-64-99910-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Making Decentralisation Work : A Handbook for Policy-Makers. Paris : OECD, 2019. 202 s. OECD Multi-level Governance Studies. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/making-decentralisation-work_g2g9faa7-en> ISBN 978-92-64-31302-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book