Search results

 1. OECD Integrity Review of Mexico City : Upgrading the Local Anti-corruption System. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-mexico-city_9789264306547-en> ISBN 978-92-64-30653-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Current Trends in Public Sector Research 2019. International Conference. Current Trends in Public Sector Research 2019 : Proceedings of the 23rd International Conference, 24-25 January 2019, (Brno, Czech Republic). Reviewer: Emília Beblavá. 1st Edition. Brno : Masaryk University, 2019. online 260 s. ISBN 978-80-210-9256-3. ISSN 2336-1239.
  electonic book

  electonic book

 3. Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). 1st Edition. Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. [31 s.]. ISBN 978-80-248-4330-8.
  book

  book

 4. ŠTOFKOVÁ, Jana et al. Manažment verejnej správy. Recenzenti: Eva Rievajová, Mikuláš Šupín. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2019. 200 s. KEGA 043ŽU-4/2019, VEGA 1/0518/19, VEGA 1/0768/19. ISBN 978-80-554-1586-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Available on Internet: http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  journal

  journal

 6. Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 2x ročne. ISSN 1335-7182. Available on Internet: http://www.vsas.fvs.upjs.sk
  journal

  journal

 7. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. ISSN 1335-650X.
  journal

  journal

 8. NIŽŇANSKÝ, Viktor et al. Silný región = spokojný občan. Piešťany : Komunálne výskumné a poradenské centrum, [2019]. 115 s. ISBN 978-80-89983-08-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 9. Práva miest a ich ochrana : decentralizácia Slovenska : Košice 1993 - Bratislava 1994 - Bratislava 2019. upravené a doplnené vydanie. Bratislava : Únia miest Slovenska : Klub primátorov miest Slovenskej republiky, 2019. 211 s. ISBN 978-80-972006-9-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 10. OECD Public Governance Reviews: Paraguay : Pursuing National Development through Integrated Public Governance. Paris : OECD, 2018. 217 s. OECD Public Governance Reviews. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews-paraguay_9789264301856-en> ISBN 978-92-64-30184-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book