Search results

 1. PYTEĽOVÁ, Klaudia. Súkromné vojenské a polovojenské jednotky v kontexte medzinárodného práva. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 952-958 online.
  article

  article

 2. LUDVÍK, Zdeněk. Kompetence, ochota a zmocnění protipovstaleckých sil v severním Mali v letech 2012-2013. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2016. ISSN 0323-1844, 2016, roč. 51, č. 2, s. 5-29.
  article

  article

 3. HYNEK, Jiří. Bezpečnost vyžaduje strategické řízení. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 3, s. 8-11.
  article

  article

 4. BOROŠOVÁ, Lucia - DRUTAROVSKÁ, Jana. Differences in Japan's security policy: comparison of military spendings. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 4, pp. 45-51.
  article

  article

 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Dvaja sloni v sýrskom porceláne. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 22. októbra 2015, roč. 25, č. 42, s. 44-46.
  article

  article

 6. OBRADOVIČ, Filip. Miliardový biznis je pod paľbou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 9. apríla 2015, roč. 25, č. 14, s. 16-17.
  article

  article

 7. ONDRIAŠ, Juraj. Jadrové zbrane v indicko-pakistanských vzťahoch. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 273-279 CD-ROM. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  article

  article

 8. ŠKVRNDA, František. Ruský vojenský zásah v Sýrii. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2015. ISSN 0862-5999, 2015, roč. 28, č. 35-36, s. 4.
  article

  article

 9. ŠKVRNDA, František. Poohliadnutie pri výročí začiatku vojny hitlerovského Nemecka proti ZSSR. In Slovo - portál. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova, 2014. ISSN 1336-2984, 26.6.2014, [5 s.] [online]. Available on Internet: <http://www.noveslovo.sk/c/Poohliadnutie_pri_vyroci_zaciatku_vojny_hitlerovskeho_Nemecka_proti_ZSSR>
  article

  article

 10. ADAŠKOVÁ, Daša. Prístupy k odzbrojeniu regiónu Blízky východ. In Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0678-8, s. 536-543. VEGA 1/0827/12.
  article

  article