Search results

 1. Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká asociace pojišťoven. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.pojistnyobzor.cz> ISSN 2464-7381.
  electronic journal

  electronic journal

 2. Versicherungswirtschaft : Magazin für Führungskräfte und Entscheider. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. 12x ročne. ISSN 0042-4358
  journal

  journal

 3. MARCINECH, Patrik. Projekt Solventnosť II a jeho dopad na slovenský poistný trh : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2019. 137 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KAMENÁROVÁ, Mária. Niektoré garancie a opcie v životnom poistení a ich vplyv na hospodárenie životnej poisťovne : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Sakálová. Bratislava, 2019. 106 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Poistná štatistika. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 205 s. [10,89 AH]. ISBN 978-80-225-4629-4. [Copy count : 12, currently available 5, at library only 3]
  book

  book

 6. Poistné rozhľady : odborný časopis slovenského poisťovníctva. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní. 6x ročne. ISSN 1335-1044. Available on Internet: https://www.slaspo.sk/casopis_poistne_rozhlady
  journal

  journal

 7. MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Ľudovít Pinda. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 217 s. [14,72 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-7598-253-7.
  book

  book

 8. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. Zostavovateľ: Andrea Kaderová ; recenzenti: František Peller, Anna Starečková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 101 s. [4,85 AH]. ISBN 978-80-225-4584-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. The Geneva Papers on Risk and Insurance : Issues and Practice. - Registrovaný: Current Contents Connect. London : Palgrave Macmillan. 4x ročne. ISSN 1018-5895. Available on Internet: www.genevaassociation.org
  //link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41288
  journal

  journal

 10. OECD Guidelines on Insurer Governance. 2017 Edition. Paris : OECD, 2017. 86 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-guidelines-on-insurer-governance-2017-edition_9789264190085-en> ISBN 978-92-64-19007-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book