Search results

 1. OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector. Paris : OECD, 2017. 113 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector_9789264252462-en> ISBN 978-92-64-25240-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KAMPF, Vladimír. Zomrieť pre zlato. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 62-68.
  article

  article

 3. Ťažia aj pre nás. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 69-71.
  article

  article

 4. KADVANOVÁ, Katarína. Uhlie a jeho postavenie v energetike ČĽR. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 220-226 CD-ROM.
  article

  article

 5. BAŠOVÁ, Alena. Evaluation of the natural gas industry and its changes in the current regulatory period. - Registrovaný: Web of Science. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4218-0, s. 276-285. VEGA 1/0236/15.
  article

  article

 6. HLUŠKOVÁ, Tatiana - SOPKOVÁ, Gabriela. Implikácie rozvoja ťažby z bridlíc v USA a dopytu po rope vo vzťahu k budúcemu vývoju ropného priemyslu. In Workshop KMO. Zborník vedeckých statí doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : workshop KMO : 17. december 2014 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4015-5, s. 68-75 CD-ROM. PMVP I-14-111-00.
  article

  article

 7. LUKÁČ, Milan. Analýza afrického ťažobného priemyslu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-0715, 2014, roč. 9, č. 1, s. 86-101 online. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 8. HLUŠKOVÁ, Tatiana. Ekonomické a politické dôsledky ťažby bridlicového plynu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 116-128, CD-ROM. VEGA 1/0461/12.
  article

  article

 9. BOCORA, Ján. Rozvoj nekonvenčných zdrojov zemného plynu v regióne V4. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 40-50, CD-ROM.
  article

  article

 10. BOCORA, Ján. Energeticko-bezpečnostné aspekty ťažby nekonvenčného zemného plynu v USA. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 51-61, CD-ROM.
  article

  article