Search results

 1. Long Range Planning : International Journal of Strategic Management. - Registrovaný: Current Contents Connect. Oxford : Elsevier Science ; London. 6x ročne. ISSN 0024-6301. Available on Internet: http://www.elsevier.com/locate/lrp
  journal

  journal

 2. ZAGORŠEK, Branislav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Firemné plánovanie : materiály na cvičenia. Recenzenti: Peter Šinský, Richard Bednár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 142 s. [8,21 AH]. ISBN 978-80-225-4575-4. [Copy count : 12, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 3. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Podnikové plánovanie : (cvičebnica). Recenzenti: Michal Pružinský, Iveta Ubrežiová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [241 s., 10,26 AH]. ISBN 978-80-225-4382-8.
  Podnikové plánovanie

  electonic book

 4. FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 318 s. Expert. ISBN 978-80-271-0434-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. ČERVENKOVÁ, Alena. Témata, o kterých bude letos HR nejvíce mluvit. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 1, s. 6-7.
  article

  article

 6. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Plánovanie materiálových potrieb výroby - nové prístupy. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 54-64. VEGA 1/0316/14.
  article

  article

 7. OLEXOVÁ, Cecília. Metódy perspektívnych odhadov používané v plánovaní ľudských zdrojov. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 122-128 CD-ROM.
  article

  article

 8. HANÁK, Róbert. Years of experience effect on the business plan characteristics evaluation. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. annual international scientific conference. Proceedings of 8th annual international scientific conference Competition : Jihlava, Czech Republic, May 17, 2016. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-25-1, pp. 153-162 online. KEGA 029EU-4/2015.
  article

  article

 9. GOGORA, Igor - HRONEC, Štefan - SOJAKOVÁ, Zuzana. Problémy strategického plánovania verejných služieb na miestnej úrovni. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 64-69 CD-ROM.
  article

  article

 10. VACHA, Jakub. Strategické plánovanie ako možný zdroj konkurenčnej výhody. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 2, s. 27-36.
  article

  article