Search results

 1. Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. Milan Kubica a kolektív autorov ; redakčné a zostavovateľské práce: Peter Štetka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 64 s. [4,78 AH]. KEGA 025EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4809-0.
  book

  book

 2. MERCER, Z. Christopher - HARMS, Travis W. Business Valuation : An Integrated Theory. 3rd Edition. Hoboken : WILEY, 2021. 482 s. Wiley Finance Series. ISBN 9781119583097. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 3. SEPPELFRICKE, Peter. Unternehmensbewertungen : Methoden, Übersichten und Fakten für Praktiker. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2020. 470 s. ISBN 978-3-7910-4734-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. LONDÁK, Ján. Diskonty a prémie v ohodnocovaní podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 144 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. PUCA, Antonella. Early Stage Valuation : A Fair Value Perspective. 1st Edition. Hoboken : WILEY, 2020. 359 s. Wiley Finance Series. ISBN 9781119613633. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 6. HOJDIK, Vladimír. Hodnotenie vzťahu úrovne online reputácie a výkonnosti podniku v podmienkach automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 150 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Nora Grisáková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. CD-ROM 89 s. ISBN 978-80-554-1584-0.
  electonic book

  electonic book

 8. KUBICA, Milan et al. Znalectvo : praktikum. Recenzovali: Helena Majdúchová, Daniela Rybárová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 426 s. [17,36 AH]. KEGA 025EU-4/2018, VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-571-0115-4. [Copy count : 18, currently available 8, at library only 2]
  book

  book

 9. KUBICOVÁ, Jana. Transfer Pricing and Dispute Resolution Mechanism. Reviewers: Bruno S. Sergi, Judita Holczerová. 1st Edition. Praha : Leges, 2018. [133 s.] [4,46 AH]. VEGA 1/0776/16. ISBN 978-80-7502-323-0.
  book

  book

 10. HANÁK, Jakub - KUHROVÁ, Kristýna - SEDLÁČEK, Jan. Oceňování služebností. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 161 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7552-628-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book