Search results

 1. GREGOR, Miloš - VEJVODOVÁ, Petra. Nejlepší kniha o fake news dezinformacích a manipulacích!!! 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 142 s. ISBN 978-80-264-1805-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. BAWDEN, David - ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. Překlad: Michal Lorenz... [et al.]. Doubravník : FLOW, 2017. 451 s. ISBN 978-80-88123-10-1. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. BELÁŇOVÁ, Benita. Proces riadenia informačnej bezpečnosti v podmienkach podnikov v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  article

  article

 4. MEKYŇOVÁ, Júlia. Škola života. In Profit. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-4620, 25. novembra 2015, roč. 23, č. 24, s. 34-35.
  article

  article

 5. MARHEFKOVÁ, Anna. Kariéra a kariérne poradenstvo v personálnom manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-6] CD-ROM.
  article

  article

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Informácie a komunikácia v podniku. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-564X, 4.4.2014, [s. 1-2], [1,78 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.hrvpraxi.sk/33/informacie-a-komunikacia-v-podniku-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbYQJe49GNVsY/?query=inform%E1cie+a+komunik%E1cia+v+podniku&serp=1>
  article

  article

 7. MOŠČÁKOVÁ, Anna. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti. In Trendy v podnikání 2014. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2014 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 13. - 14. listopadu 2014. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0444-5, [5 s.] [CD-ROM].
  article

  article

 8. PARÁKOVÁ, Romana. Market of consulting services. In MERKÚR 2014. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2014 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 4 - 5, 2014. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3993-7, pp. 141-146 [CD-ROM]. VEGA 1/0333/11.
  article

  article

 9. BARABAS, Maroš - PORUBČAN, Juraj. Ochrana citlivých informácií pred únikom z firmy. In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2014. ISSN 1335-4787, 2014, roč. 10, č. 9-10, s. 52. Available on Internet: <http://static.itnews.sk/a542/file/item/sk/0000/iw_09_10_2014_inz.bKwa.pdf>
  article

  article

 10. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Aspekty informačnej bezpečnosti v podnikovom prostredí. In Dnešní trendy inovací 4 : sborník z 5. mezinárodní vědecké konference a mezinárodního workshopu, 22.-23.5.2014, Brno, Česká republika. - Brno : B&M InterNets, 2014. ISBN 978-80-260-6151-9, s. 204-211.
  article

  article